Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

SZACOWANIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ LEŚNĄ

Gdzie zgłosić szkodę od zwierzyny leśnej  ....... zobacz

Wniosek o szacowanie szkody ...... pobierz

 

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego. Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 2018 roku poz. 651. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Na terenie Nadleśnictwa  Spała istnieje Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ) o powierzchni całkowitej  15297,00 ha, poza tym jest  8 obwodów łowieckich dzierżawionych.

Wyniki inwentaryzacji z roku 2018:  584 szt. jeleni ( wtym OHZ - 330), 1515  szt. saren, dzików –111 szt. , lisów 330 szt.

 

 

SPALSKA KOLEKCJA POROŻY

 

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

entomofauna lasow spalskich

entomofauna lasow spalskich

Z inicjatywy Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Spała w dniu 25 maja 2022 roku odbyło się szkolenie obejmujące zagadnienia związane z występowaniem i różnorodnością gatunkową entomofauny związanej z Lasami Spalskimi. Szkolenie prowadził entomolog Jacek Kurzawa. W ramach zajęć kameralnych miał miejsce interesujący wykład poświęcony chronologii oraz warunkom środowiskowym jakie sprzyjały pojawieniu się owadów na obszarze dzisiejszych Lasów Spalskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru łęgów i olsów położonych w kierunku południowo-zachodnim od Spały, które są pozostałością naturalnych lasów związanych z doliną Pilicy. Lasy te są również siedliskiem bardzo rzadkich gatunków owadów, w tym także takich, których głównym obszarem występowania jest Syberia. Część terenowa odbyła się na terenie leśnictw Borki oraz Jasień. Mimo padającego deszczu udało się odwiedzić miejsca występowania rzadkich gatunków muchówek z Czerwonej Księgi Owadów tj. Criorhina pachymera i Pocota personata, a także drzeworadka syberyjskiego (Xylotrechus ibex), pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) i kwietnicy okazałej (Protaetia speciosissima (=aeruginosa) oraz dyląża garbarza (Prionus coriarius). Udało się także spotkać i zobaczyć w naturze takie owady jak lilipucik naśliwiec (Tetrops praeustus) - jeden z najmniejszych przedstawicieli rodziny kózkowatych, rzemlik plamisty (Saperda scalaris) i ciołek matowy (Dorcus parallelipipedus). W szkoleniu wzięło udział 21 osób zatrudnionych w Nadleśnictwie Spała.

Tekst i foto: Radosław Trzciński