Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronioneg krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W obrębie Lubochnia, Rozporządzeniem Nr 36 Wojewody Skierniewickiego został utworzony  Obszar Chronionego Krajobrazu Górnej Rawki 

Jest to obszar o urozmaiconej rzeźbie , położony w całości w dorzeczu Rawki i obejmuje jej tereny źródliskowe na terenie Wzniesień Łódzkich. O jego walorach krajobrazowych decyduje urozmaicona rzeźba z niewielką mozaiką kompleksów leśnych, łąk i gruntów rolnych. Jego całkowita powierzchnia wynosi 8.400 ha, z czego 2.220 ha  znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Spała. Łączna powierzchnia gruntów nadleśnictwa w opisywanym obszarze wynosi jedynie 31,35 ha.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

DOFINANSOWANIE Z WFOŚIGW W ŁODZI na instalację fotowoltaiczną

DOFINANSOWANIE Z WFOŚIGW W ŁODZI na instalację fotowoltaiczną

 

 

Nadleśnictwo Spała w dniu 02 listopada 2022 roku podpisało umowę nr 754/OA/D/2022
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku biurowego, siedziby Nadleśnictwa Spała” .


Nazwa Zadania; „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku biurowego, siedziby Nadleśnictwa Spała”
Wartość ogólna zadania: 128.033,00 PLN
Wysokość dofinansowania:  67.740,00 PLN w formie dotacji
Zakres projektu:
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wyznaczenie efektu   ekologicznego planowanej instalacji fotowoltaicznej
- wykonanie instalacji PV o mocy 26,70 kWp
- nadzór inwestorski
- inwentaryzacja powykonawcza
Projekt zakłada:
Wykonanie zadania pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci emisji pyłu, SO2, NOX, CO, CO2 oraz wytworzenie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej w ilości 30,55 MWh/rok.
Strona internetowa: www.wfosigw.lodz.pl

 

Tekst: Agnieszka Kaczyk