Ochrola Lasu Ochrola Lasu

OCHRONA PRZYRODY

PROGRAM OCHRONY PRZYRODY  ........ pobiezr

 

 

 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

ogloszenie - zakup lasów i gruntów do zalesienia

ogloszenie - zakup lasów i gruntów do zalesienia

ZAKUP LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

 

Nadleśnictwo Spała informuje, że w oparciu o art. 37 ustawy o lasach, może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lasy i grunty przeznaczone do zalesienia. W związku z powyższym właściciele zainteresowani sprzedażą gruntów mogą składać wnioski w przedmiotowej sprawie do siedziby Nadleśnictwa Spała w Spale ul. Gabrysiewicza 2, 97-215 Inowłódz. Wzór wniosku do pobrania w załączeniu poniżej.

 

Powyższe dotyczy lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Spała, który można sprawdzić na stronie Banku Danych o Lasach pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.

 

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

1. jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych; sąsiedztwo działek można sprawdzić na portalu https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy 

2. zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

3. regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

 

Ponadto:

 

1.  w ewidencji gruntów i budynków (w starostwie) działka musi być sklasyfikowana jako las (Ls), a jeżeli jest to grunt nieleśny musi być przeznaczona do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy na zalesienie);

2.  sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny (m.in. założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich);

3. nieruchomość proponowana do nabycia nie może być objęta jakimikolwiek roszczeniami oraz obciążeniami, a granice przedmiotowej nieruchomości nie mogą być kwestionowane;

4. w przypadku współwłasności osób fizycznych nabycie może nastąpić tylko w przypadku sprzedaży wszystkich udziałów i zgody wszystkich współwłaścicieli.

 

 

W przypadku podjęcia decyzji przez Nadleśnictwo o zakupie lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia zainteresowany sprzedażą zobowiązany jest przygotować:

 

1.  wypis z ewidencji gruntów i mapę ewidencyjną,

2.  wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy z którego wynika, że las lub grunt jest przeznaczony do zalesienia lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

3.  oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia,

 

Nabycie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

 

Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 

 

Strony transakcji ponoszą po połowie wszystkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji i przeprowadzeniem postępowania. Powyższe koszty obejmą między innymi: opracowanie operatu szacunkowego nieruchomości, koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego i przeniesieniem przedmiotowej nieruchomości do odrębnej księgi wieczystej.

 

Osoba do kontaktu: Beata Malinowska tel. 44-725-70-50; 

e-mail: spała@lodz.lasy.gov.pl

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz. U. 2021 poz. 1275 z późn. zm.).

 

Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.