Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

 

Nadleśnictwo, działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach (tekst jednolity Dz. U. Nr 12 z 2011r. poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy a w szczególności Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, oraz na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, nieposiadającą osobowości prawnej, powołaną do prowadzenia gospodarki leśnej, wchodzącą w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Całokształtem działalności Nadleśnictwa kieruje Nadleśniczy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz.

Nadleśniczy realizuje zadania przy pomocy podległych bezpośrednio kierowników działów i samodzielnych stanowisk.

Strukturę organizacyjną Nadleśnictwa stanowią:

Dział Gospodarki Leśnej– kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego;

Do zadań działu należy realizacja zadań z zakresu nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, łowiectwa, zagospodarowania, użytkowania i urządzania lasu, turystyki.

Prowadzi sprawy związane ze sprzedażą drewna, stanu posiadania, ewidencji lasów i gruntów oraz ich udostępniania, realizuje zadania związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Prowadzi całokształt zagadnień związanych z Zamówieniami Publicznymi Nadleśnictwa i BHP.

Zastępcy Nadleśniczego bezpośrednio podlegają Leśniczowie i Leśniczy ds. łowieckich .

Leśnictwo jest podstawową jednostką terenową w Nadleśnictwie kierowaną przez leśniczego.

Dział Finansowo-Księgowy- kierowany przez Głównego Księgowego;

Do zadań działu należy wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących gospodarki finansowej, planowania, analiz, sprawozdawczości, kontroli poprawności ewidencji księgowej prowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych. Windykacji wszystkich należności oraz zestawienia planów finansowo-gospodarczych.

Dział Administracyjno-Gospodarczy  – kierowany przez Sekretarza;

Do zadań działu należy realizacja zagadnień obejmujących pełną obsługę administracyjną, administrowaniem nieruchomościami, sporządzaniem, realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury.

Posterunek Straży Leśnej– kierowany przez Komendanta;

Do zadań posterunku należy prowadzenie spraw związanych z analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w tym zakresie.

Samodzielne stanowisko pracy       -           Inżynier Nadzoru

Prowadzi kontrolę funkcjonalną w zakresie ustalonym przez Nadleśniczego. Współpracuje z Zastępcą Nadleśniczego i Głównym Księgowym w sprawach dotyczących planowania gospodarczego.

Samodzielne stanowisko pracy       -  Specjalista ds. pracowniczych

Prowadzi całokształt spraw pracowniczych. Opracowuje i aktualizuje regulaminy: organizacyjny, regulamin pracy, regulamin ZFŚS. Prowadzi sprawy związane
z płacami, szkoleniami pracowników.

Samodzielne stanowisko pracy       -  Specjalista ds. ds. edukacji leśnej i Domu Pamięci

Koordynuje edukacją społeczeństwa w zakresie  przyrodniczo – leśnym i  historycznym w Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta w Spale, wykonuje zadania z zakresu  Leśnego Kompleksu Promocyjnego  „Lasy Spalsko – Rogowskie".


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Dzieje złotego medalu z Warszawskiej Wystawy Łowieckiej

Dzieje złotego medalu z Warszawskiej Wystawy Łowieckiej

W 1899 r. od 3 do 23 czerwca odbyła się Warszawska Wystawa Łowiecka, na której przyznano wielkie i małe medale. M.in. w dziale naukowym wielki medal złoty otrzymał Jan Sztolcman, późniejszy profesor zoologii Średniej Szkoły Leśnej w Warszawie za naukowe opracowanie tablicy krajowych ptaków drapieżnych, szkodliwych i nieszkodliwych dla myślistwa. Za zbiór trofeów mieszanych medal złoty mały otrzymał hr. Tomasz Zamoyski z Jabłoni, za trofea jednodniowego  polowania w Szepetówce (wilk, odyniec i cztery wycinki). Podziękowania skierowano także do Zarządu Polowań Cesarskich w Księstwie Łowickim za wystawienie poza konkursem pięciu wieńców jeleni z polowań w Spale. Mały medal złoty otrzymał także samoistny gospodarz lasowy Felicjan Kudelski, pracujący w tym czasie w Ordynacji Przeworskiej.

Zeszlifowany rewers medalu wyjaśnia doświadczenie Felicjana Kudelskiego.
Zagrożenie ze strony służb carskich za działalność konspiracyjną przeciw Aleksandrowi III Carowi Rosji  było przyczyną zmiany obywatelstwa z rosyjskiego na austriackie, które uzyskał
11 maja 1898r.  Zmiana obywatelstwa, była swoistym biletem w jedną stronę :
 „Ominięcie tego przepisu według art. 325 rosyjskiego kodeksu karnego stanowi zbrodnię, pociągającą za sobą dożywotnie wygnanie z kraju i utratę wszelkich praw cywilnych
i majątkowych, a w razie powrotu do Rosji wygnanie na Syberię
”.
Książe Andrzej Lubomirski, ordynat przeworski znany był z zatrudniania w Ordynacji Przeworskiej wykształconych ludzi, którzy sprzeniewierzyli się  caratowi.