Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

 

Nadleśnictwo, działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach (tekst jednolity Dz. U. Nr 12 z 2011r. poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy a w szczególności Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, oraz na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, nieposiadającą osobowości prawnej, powołaną do prowadzenia gospodarki leśnej, wchodzącą w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Całokształtem działalności Nadleśnictwa kieruje Nadleśniczy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz.

Nadleśniczy realizuje zadania przy pomocy podległych bezpośrednio kierowników działów i samodzielnych stanowisk.

Strukturę organizacyjną Nadleśnictwa stanowią:

Dział Gospodarki Leśnej– kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego;

Do zadań działu należy realizacja zadań z zakresu nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, łowiectwa, zagospodarowania, użytkowania i urządzania lasu, turystyki.

Prowadzi sprawy związane ze sprzedażą drewna, stanu posiadania, ewidencji lasów i gruntów oraz ich udostępniania, realizuje zadania związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Prowadzi całokształt zagadnień związanych z Zamówieniami Publicznymi Nadleśnictwa i BHP.

Zastępcy Nadleśniczego bezpośrednio podlegają Leśniczowie i Leśniczy ds. łowieckich .

Leśnictwo jest podstawową jednostką terenową w Nadleśnictwie kierowaną przez leśniczego.

Dział Finansowo-Księgowy- kierowany przez Głównego Księgowego;

Do zadań działu należy wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących gospodarki finansowej, planowania, analiz, sprawozdawczości, kontroli poprawności ewidencji księgowej prowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych. Windykacji wszystkich należności oraz zestawienia planów finansowo-gospodarczych.

Dział Administracyjno-Gospodarczy  – kierowany przez Sekretarza;

Do zadań działu należy realizacja zagadnień obejmujących pełną obsługę administracyjną, administrowaniem nieruchomościami, sporządzaniem, realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury.

Posterunek Straży Leśnej– kierowany przez Komendanta;

Do zadań posterunku należy prowadzenie spraw związanych z analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w tym zakresie.

Samodzielne stanowisko pracy       -           Inżynier Nadzoru

Prowadzi kontrolę funkcjonalną w zakresie ustalonym przez Nadleśniczego. Współpracuje z Zastępcą Nadleśniczego i Głównym Księgowym w sprawach dotyczących planowania gospodarczego.

Samodzielne stanowisko pracy       -  Specjalista ds. pracowniczych

Prowadzi całokształt spraw pracowniczych. Opracowuje i aktualizuje regulaminy: organizacyjny, regulamin pracy, regulamin ZFŚS. Prowadzi sprawy związane
z płacami, szkoleniami pracowników.

Samodzielne stanowisko pracy       -  Specjalista ds. ds. edukacji leśnej i Domu Pamięci

Koordynuje edukacją społeczeństwa w zakresie  przyrodniczo – leśnym i  historycznym w Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta w Spale, wykonuje zadania z zakresu  Leśnego Kompleksu Promocyjnego  „Lasy Spalsko – Rogowskie".


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

XXIV Hubertus Spalski

XXIV Hubertus Spalski

XXIV Hubertus Spalski odbędzie się w dniach 7-8 października 2023 r. w miejscowości Spała, w województwie łódzkim – to otwarta impreza myśliwska i jeździecka.

Mieszkańcy Spały i licznie odwiedzający ją turyści, przyjeżdżający z całej Polski, w czasie dwudniowej imprezy plenerowej poznają wiele leśnych ciekawostek oraz tradycje związane z łowiectwem i jeździectwem, łącznie z tradycyjną gonitwą „za lisem”.

Hubertus Spalski to dla uczestników okazja do posmakowania dziczyzny, zapoznania się z ubiorem i sprzętem myśliwskim oraz jeździeckim. 7 października na placu przy stawie w Spale odbędzie się Hubertowski Piknik Rodzinny, a 8 października łąki nadpilickie (pomiędzy Spałą a Brzustowem) staną się sceną dla wspaniałych pokazów jeździeckich.

Dzień pierwszy (sobota, godz. 10:00-16:00, plac przy stawie w Spale)

 •  Hubertowski Piknik Rodzinny – atrakcje i konkursy dla całych rodzin
 •  Pokazy Psów Myśliwskich
 •  Jarmark Hubertowski
 •  Zupa z darów spalskich lasów – zapraszają leśnicy i Chef Jakub Wolski Hell's Kitchen
 •  Akcja SadziMY na 100-lecie Lasy Państwowe – odbierz sadzonkę rodzimego drzewa od Nadleśnictwo Spała, Lasy Państwowe
 •  Edukacja leśna i łowiecka

Dzień drugi (niedziela, teren łąk nadpilicznych)

 •  Pokazy jeździeckie, zaprzegów
 •  Pokazy sokolnicze
 •  Jarmark Jeździecki
 •  Konkursy i liczne atrakcje dla najmłodszych
 •  Strefa gastronomiczna
 •  Gonitwa główna - Pogoń za lisem

Byliście w Spale? Jeśli nie, to świetna okazja by to nadrobić. Do tej pięknej, pełnej śladów historii, miejscowości wypoczynkowej (i sportowego ośrodka) dojedziecie z Łodzi pociągiem Połączenie kolejowe ze Spałą istnieje już od ponad 100 lat! Warto zaplanować cały dzień na zwiedzanie!

Link do wydarzenia na facebooku:

https://facebook.com/events/s/xxiv-hubertus-spalski-7-8-pazd/1339663633287782/

Głównymi organizatorami imprezy są: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Spała, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Spalski Hubertus Jeździecki, Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale oraz Gmina Inowłódz (na której terenie leży Spała).