Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty Przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Spała występuje 7 rezerwatów przyrody:

Rezerwat „Gać Spalska" –
 
 
(pow. 85,89 ha, utworzony w roku 2006).
 
                    Rezerwat utworzony dla zachowania naturalnie ukształtowanych zespołów roślinnych- głównie łęgu jesionowo-olchowego i olsu porzeczkowego – związanych ze śródleśną rzeką nizinna oraz stanowisk chronionych i rzadkich roślin i zwierząt. Część powierzchni objęta jest ochroną ścisłą, w tym wody rzeki Gać i liczne zbiorniki. Drzewostany to stare olsy a także 200 letnie sośniny. Występuje tu wiele rzadkich i chronionych roślin charakterystycznych dla terenów bagiennych takich jak: bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna, żurawia błotna, kosmatka owłosiona, liczne torfowce i turzyce. W wodach Gaci spotkać można pstrąga a w zbiornikach prowadzona jest restytucja raka szlachetnego.
 
Rezerwat „Konewka" –
 
        
(pow. 99,91 ha, utworzony w roku 1978 roku).
 
                      Chroni fragmenty naturalnych drzewostanów należących do zespołu świetlistej dąbrowy. W rezerwacie dominują jednopiętrowe drzewostany sosnowe ze znaczną domieszką dębu, buka i graba. Przeciętny wiek drzewostanów 120 lat. W charakterystycznym dla świetlistej dąbrowy runie rośnie perłówka zwisła, widłak jałowcowaty, lilia złotogłów, kokoryczka wonna, miodownik melisowaty, czerniec gronkowy, naparstnica zwyczajna. Jest to miejsce gdzie od roku 2005 występuje gniazdo bociana czarnego, a do końca lat dziewięćdziesiątych obserwowano kraskę.
 
Rezerwat „Kruszewiec" –
 
     
 
(pow. 81,54 ha, utworzony w roku 1979)
 
                    Chroniony jest fragment wielogatunkowego lasu liściastego z udziałem jodły na granicy zasięgu. W rezerwacie przeważają wielogatunkowe drzewostany dwupiętrowe. Osobliwością rezerwatu jest gniazdo bociana czarnego. W bogatej florze naczyniowej na uwagę zasługuje – wawrzynek wilczełyko, czworolist pospolity, pszylaszczka pospolita, dąbrówka rozłogowa. Pojedyncze egzemplarze ponad 200 –stu letniej jodły osiągają wysokość ponad 35 m,.
 
Rezerwat „Małecz"–
 
      
 
(pow. 9,15 ha, utworzony w roku 1987)
 
Jest rezerwatem florystycznym w którym chronione są stanowiska różanecznika żółtego. Stanowiska tego krzewu powstały w sposób sztuczny w roku 1928. Roślina znalazła odpowiednie warunki bytowania o czym świadczy stały wzrost populacji. Obecnie krzew odnawia się w sposób naturalny nie tylko na terenach rezerwatu ale także w sąsiednich drzewostanach. Część rezerwatu objeta jest ochroną ścisłą.
 
Rezerwat „Spała" –
 
      
 
(pow. 102,70 ha, utworzony w roku 1958, powiększony w 2001 r).
 
                    Położony po obu stronach Pilicy, utworzony dla zachowania fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym z udziałem jodły występującej w pobliżu północnego zasięgu występowania. Rosną tu 200-letnie sosny, których wysokość przekracza 35 m w zmieszaniu ze znacznie starszymi dębami. Spotkać można także jawory, graby, olchy i świerki. W wyniku zmiany stosunków wodnych oraz ujemnego oddziaływania emisji przemysłowych udział jodły uległ drastycznemu zmniejszeniu. Przeciętny wiek drzewostanu wynosi 163 lata. W bogatym runie na uwagę zasługują gatunki chronione – pszylaszczka pospolita, tuskiewnik różowy, pierwiosnka lekarska, kopytnik pospolity, lilia złotogłów, paprotka zwyczajna. W poszyciu rosną krzewy chronione: kalina koralowa, kruszyna, wawrzynek wilczełyko. Lasy rezerwatu to w okresie minionym centrum terenów łowieckich cara i prezydentów II Rzeczypospolitej. Znaczna część rezerwatu objęta jest ochroną ścisłą.
 
„Starodrzew Lubochniański" –
 
      
 
(pow. 22,38 ha, utworzony w roku 1990).
 
                   Jest rezerwatem fitocenotycznym lasów i borów utworzonym w celu zachowania starodrzewu sosnowo – dębowego naturalnego pochodzenia. Gatunkiem panującym jest sosna tworząca drzewostany mieszane z dębem i brzozą. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 127 lat. W dobrze rozwiniętym runie występuje szczawik zajęczy, borówka czernica, fiołek leśny, kosmatka owłosiona, dąbrówka rozłogowa
 
Rezerwat Żądłowice –
 
      
 
(pow. 241,19 ha – utworzony w 1968 roku, powiększony w roku 2001)
 
                   Utworzony dla zachowania niespotykanych w lasach polskich układów siedlisk borowych i olsów oraz związanych z tym układem typów siedliskowych lasów i warunków hydrologicznych. Z siedliskami borowymi związane są stuletnie i starsze drzewostany sosnowe ze stanowiskami widłaków (w tym wrońca) siódmaczkiem leśnym, orlicą, borówkami brusznicą i czernią. Olsy porastają stare drzewostany olchowe gdzie w runie spotyka się wawrzynka wilczełyko, kosmatke owłosioną, kosaćca żółtego, czermień błotną, bobrek trójlistny. Odpowiednie warunki bytowania znalazł tu bocian czarny.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Spalsko - Rogowskie"

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Spalsko - Rogowskie"

Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP) zostały powołane w celu: wszechstronnego rozpoznania stanu biocenozy leśnej i kierunków zachodzących w niej zmian, trwałego zachowania lub odtworzenia naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej prowadzonej na zasadach ekologicznych, integrowania celów gospodarki leśnej z aktywną ochroną przyrody, promowania wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, prowadzenia prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w aspekcie upowszechniania zasad ekorozwoju na całym obszarze działania LP, prowadzenia szkoleń leśników i edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Położenie:

LKP „Lasy Spalsko-Rogowskie" ustanowiono Zarządzeniem Nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 października 2002 r. w sprawie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie" (ZO-731-18/02).Jest to (wraz z LKP „Lasy Mazurskie") „najmłodszy" LKP w Polsce, położony na terenie województwa łódzkiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i obejmuje następujące obszary:

  • Nadleśnictwo Brzeziny – pow. 14 434 ha, w tym: obręb leśny Brzeziny (pow. 7743,19 ha) oraz obręb leśny Regny (pow. 6690,73 ha);
  • Nadleśnictwo Spała – pow. 15 542 ha, w tym: obręb leśny Lubochnia (pow. 7053 ha) oraz obręb leśny Spała – (pow. 8489 ha).
  • Na podstawie wniosku Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) włącza się w skład LKP „Lasy Spalsko Rogowskie", Leśny Zakład Doświadczalny (LZD) Rogów, należący do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W skład LZD Rogów (o pow. 3691 ha) wchodzą: Nadleśnictwo Rogów, Szkółkarski Ośrodek Szkoleniowy, Arboretum oraz Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej.

Ogólna powierzchnia LKP „Lasy Spalsko-Rogowskie" wynosi 33 667 ha.

Warunki lokalne:

Zmiany zakresu i rangi zadań leśnictwa związane z polityką zrównoważonego rozwoju i realizacją koncepcji lasu wielofunkcyjnego, który dostarczać ma surowiec drzewny, pełnić funkcje ekologiczno – ochronne, ogólnospołeczne i rekreacyjne, stanowić środowisko życia roślin i zwierząt oraz istotny składnik krajobrazu, powodują konieczność takiego prowadzenia gospodarki leśnej, aby zachować równowagę środowiska i utrzymać lub przywracać stabilność ekosystemów leśnych. Realizacja powyższego postulatu wymaga spełnienia dwóch warunków.

Po pierwsze należy wyróżnić te cechy zbiorowisk leśnych, które determinują możliwość pełnienia określonej funkcji lasu oraz uzyskać wiarygodne informacje dotyczące tych cech.

Po drugie, informacje opisujące aktualne zdolności drzewostanów do pełnienia określonego rodzaju funkcji należy wykorzystać do podejmowania trafnych decyzji w zakresie gospodarki leśnej. Wiąże się z tym potrzeba pewnej weryfikacji treści pojęcia „gospodarka leśna". Nadawać ono powinno ogólny sens funkcjonowania leśnictwa i podejmowanych przez człowieka działań, które uwzględniać powinny przyrodniczy, gospodarczo - ekonomiczny i ogólnospołeczny punkt widzenia.

Oznacza to, że właściwa gospodarka leśna sprzyja wszechstronnemu wykorzystaniu zasobów leśnych przy uwzględnieniu:

  • obowiązujących celów hodowlanych, produkcyjnych i ochronnych,
  • istniejących warunków przyrodniczych,
  • zagrożeń środowiska leśnego,
  • obecnego stanu lasu,
  • oczekiwań społecznych.

Podstawowymi celami LKP „Lasy Spalsko -Rogowskie" jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, kompleksowa ochrona zasobów przyrody w lasach, propagowanie w gospodarce leśnej proekologicznych technologii oraz edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa.

DO MAPY LKP