Wydawca treści Wydawca treści

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

 • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
 • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
 • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
 • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
 • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Nadleśnictwo Spała pełni nadzór nad lasami nie stanowiącymi majątku Skarbu Państwana powierzchni:                               -      2 110,2322 ha

Ogółem Obręb Lubochnia               -          950,708 ha

w skład którego wchodzą gminy: Budziszewice, Czerniewice, Lubochnia, Żelechlinek

Ogółem Obręb Spała                         -     1159,5242 ha   

w skład którego  wchodzą gminy: Czerniewice, Inowłódz,  Lubochnia, Rzeczyca

Nadleśnictwo Spała prowadzi w zakresie:

 • doradztwa zalesieniowego
 • zalesienia gruntów rolnych
 1. Zalesienia - krok po kroku
 2. Dotacje unijne
 3. Zgłoszenie
 4. Wniosek o wykonanie planu zalesień
 5. Zał. nr 1 do wniosku
 6. Zał. nr 2 do wniosku

Więcej na ten temat.......