Wydawca treści Wydawca treści

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Na podstawie porozumienia ze starostą tomaszowskim nadleśnictwo prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych sprawuje leśniczy leśnictwa Kierz oraz Leśniczy Szkółkarz. Do zadań wynikających z porozumienia należy:

  • ustalenie zadań z zakresu wycinki drzew dla właścicieli lasów, dla których nie opracowano uproszczonych planów urządzania lasu,
  • cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawienie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego drewna (art. 14a, ust.3),
  • przekazywanie danych niezbędnych do sprawozdania GUS.

Procedura legalizacji drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

 

Nadleśnictwo Spała pełni nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartych Porozumień ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.

Jednym z głównych zadań wynikających z zawartych porozumień jest legalizacja pozyskanego drewna zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty oraz wystawienie właścicielowi lasu świadectwa legalności pozyskanego drewna.

Aby wykonać właściwie zabieg hodowlany we własnym lesie i nie mieć problemów z późniejszą legalizacją pozyskanego drewna należy działać wg poniższych wskazówek:

1.      W pierwszej kolejności należy uregulować stan prawny nieruchomości na której znajduje się las (sprawy spadkowe, współwłasności);

2.      Znając nr działki leśnej oraz obrębu, u właściwego leśniczego należy sprawdzić jakie zapisy widnieją w uproszczonym planie urządzenia lasu (dalej zwanym UPUL) dla danej działki leśnej. Zabieg hodowlany powinien zostać wykonany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym dokumencie. Mając wątpliwości co do rodzaju czy prawidłowości zabiegu zarówno leśniczy jak i pracownik nadleśnictwa wyjaśni właścicielowi na czym polega i jak wykonać wskazany w UPUL zabieg.

3.      Czasami zdarza się, że dla danej działki leśnej brak jest wskazań gospodarczych a nawet działka leśna nie została ujęta w UPUL. W takim wypadku konieczne jest wnioskowanie do właściwego Starosty o wydanie Decyzji na zabieg niezgodny z UPUL. Wniosek należy odpowiednio umotywować. Starosta po zasięgnięciu opinii Nadleśnictwa wydaje Decyzję na wykonanie odpowiedniego zabiegu gospodarczego. W takim wypadku wykonanie zabiegu zgodnie z Decyzją jest podstawą dla leśniczego do zalegalizowania i wydania świadectwa legalności pozyskanego drewna.

4.Zgodnie z § 3 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna. (Dz. U. z dnia 21 marca 1998 r.), cechowania drewna w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa dokonuje się po jego pozyskaniu, przed wywozem z lasu lub przerobem. Cechowania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dokonuje się w miejscu jego pozyskania.

Podsumowując, jeśli wytniemy drewno w naszym lesie zgodnie z UPUL lub Decyzją starosty należy właściwemu leśniczemu zgłosić ten fakt na piśmie (druk zawiadomienia-wniosku poniżej) i umówić się na odbiórkę i legalizację. W przypadku współwłasności do zawiadomienia należy załączyć oświadczenie-zgodę współwłaścicieli na wykonanie danego zabiegu przez wnioskodawcę.

Wnioskując o legalizację drewna właściciel winien posiadać ze sobą dowód osobisty, oświadczenie współwłaścicieli (w przypadku współwłasności) oraz aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. Dokumentem takim może być np. wypis z ewidencji gruntów, odpis z księgi wieczystej,  postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Nadleśnictwo Spała pełni nadzór nad lasami nie stanowiącymi majątku Skarbu Państwa na :

Obręb Lubochnia w skład którego wchodzą gminy: Budziszewice, Czerniewice, Lubochnia, Żelechlinek

Obręb Spała  w skład którego  wchodzą gminy: Czerniewice, Inowłódz,  Lubochnia, Rzeczyca

Leśniczowie zajmujący się sprawami lasów niepaństwowych:

Gmina Czerniewice, Lubochnia Rzeczyca, Inowłódz – Pan Waldemar Socha tel: 602 470 538

Gmina Budziszewice i Żelechlinek – Pan Grzegorz Bernacki tel: 602 470 672