Wydawca treści Wydawca treści

DOFINANSOWANIE Z WFOŚIGW W ŁODZI na instalację fotowoltaiczną

 

 

Nadleśnictwo Spała w dniu 02 listopada 2022 roku podpisało umowę nr 754/OA/D/2022
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku biurowego, siedziby Nadleśnictwa Spała” .


Nazwa Zadania; „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku biurowego, siedziby Nadleśnictwa Spała”
Wartość ogólna zadania: 128.033,00 PLN
Wysokość dofinansowania:  67.740,00 PLN w formie dotacji
Zakres projektu:
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wyznaczenie efektu   ekologicznego planowanej instalacji fotowoltaicznej
- wykonanie instalacji PV o mocy 26,70 kWp
- nadzór inwestorski
- inwentaryzacja powykonawcza
Projekt zakłada:
Wykonanie zadania pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci emisji pyłu, SO2, NOX, CO, CO2 oraz wytworzenie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej w ilości 30,55 MWh/rok.
Strona internetowa: www.wfosigw.lodz.pl

 

Tekst: Agnieszka Kaczyk


REALIZOWANE PROJEKTY

NADLEŚNICTWO SPAŁA UCZESTNICZY W PROJEKTACH:

"Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"

Nadleśnictwo Spała uczestniczy w realizacji projektu "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" o numerze POIS.03.01.00-00-003/09 ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach III osi priorytetowej.

Celem projektu jest retencja wód powierzchniowo-gruntowych na obszarach administrowanych przez Lasy Państwowe, w obrębie zlewni cieków, przy zachowaniu i wspieraniu krajobrazu naturalnego. Projekt przewiduje wykonanie i zmodernizowanie małych zbiorników i budowli piętrzących , renaturyzację obszarów wodno-błotnych, odbudowę systemów nawadniających oraz przebudowę systemów melioracji odwadniających.

Projekt obejmuje ekosystemy nizinne całego kraju. Obecnie uczestniczy w nim 177 nadleśnictw z terenu 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. W ramach projektu wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie ok.3600 obiektów piętrzących lub retencjonujących wodę (ok. 31,50 mln m3).Część obiektów zlokalizowana jest na obszarach NATURA 2000 lub na trenach objętych innymi formami ochrony przyrody. W takich sytuacjach musza one być projektowane tak, aby służyły ochronie tych obszarów.  

Na terenie Nadleśnictwa Spała realizowane jest zadanie mające na celu  odtworzenie  budowli piętrzących  wodę do wysokości  1.00 m grobla Glina I działka nr 269 oraz grobla Glina II działka nr 269, 270/1  obręb Glina gmina Rzeczyca (ok.19 tys.m3 wody) i zbiorników małej retencji.

Inwestycje te oprócz zwiększenia zasobów wodnych ,podniesienia poziomu wód gruntowych czy powierzchniowych ,odtworzenia lub poprawy stanu zbiorowisk mokradłowych, odtworzenia siedlisk i powrotu roślin i zwierząt związanych z terenami podmokłymi stanowią istotny element ochrony walorów przyrodniczych ekosystemu leśnego i jego biologicznej różnorodności .

Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Adres strony internetowej:

http://www.ckps.lasy.gov.pl/kontakt -Mała Retencja Nizinna


_________________________________________________________________________________

 „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP"

Projekt realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko  - strona programu www.pois.gov.pl w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar około 24 000 ha.

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych

2. Ocena przyrodnicza terenów

3. Ocena geośrodowiskowa terenów

4. Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych

5. Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu

6. Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego

7. Działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk

8. Odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych

Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt.

Adres strony internetowej projektu:

www.ckps.pl zakładka Projekty PGL LP – Rekultywacja poligonów