Wydawca treści Wydawca treści

NADLEŚNICTWO SPAŁA UCZESTNICZY W PROJEKTACH:

Nadleśnictwo Spała uczestniczy w Kompleksowym projekcie ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Poziom dofinansowania ze środków UE - 85 %

Kwota dofinansowania całego projektu– 19,4 mln PLN

Planowany okres realizacji: 2017-2023 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Zadania w projekcie obejmują:

  • ekstensywne użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe trwałych użytków zielonych,
  • zwalczanie gatunków obcych,
  • kontrolę liczebności gatunków drapieżnych (odstrzał, odłowy drapieżników),
  • dostosowanie składu gatunkowego do potrzeb gatunku lub siedliska,
  • kanalizację ruchu turystycznego (np. zabezpieczenia szlaków, ścieżki edukacyjne, tablice informacyjne),
  • monitorowanie występowania gatunków chronionych,
  • inne działania ochrony gatunków i siedlisk, w tym np. budowę zastawek, kształtowanie stref ekotonowych i nasadzenia.

Dzięki realizacji projektu na obszarze ok. 13,5 tys. ha ponad 30 siedlisk przyrodniczych zachowa swój naturalny charakter - mokradła nabiorą wody, murawy utrzymają swoje bogactwo gatunków, a dąbrowy znów będą wypasane. W walce z gatunkami inwazyjnymi wesprzemy obuwika i sasankę, a nietoperze zyskają nowe domy.

_________________________________________________________________________________

 „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP"

Projekt realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko  - strona programu www.pois.gov.pl w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar około 24 000 ha.

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych

2. Ocena przyrodnicza terenów

3. Ocena geośrodowiskowa terenów

4. Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych

5. Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu

6. Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego

7. Działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk

8. Odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych

Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt.

Adres strony internetowej projektu:

www.ckps.pl zakładka Projekty PGL LP – Rekultywacja poligonów


DOFINANSOWANIE Z WFOŚIGW W ŁODZI na instalację fotowoltaiczną

 

 

Nadleśnictwo Spała w dniu 02 listopada 2022 roku podpisało umowę nr 754/OA/D/2022
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku biurowego, siedziby Nadleśnictwa Spała” .


Nazwa Zadania; „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku biurowego, siedziby Nadleśnictwa Spała”
Wartość ogólna zadania: 128.033,00 PLN
Wysokość dofinansowania:  67.740,00 PLN w formie dotacji
Zakres projektu:
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wyznaczenie efektu   ekologicznego planowanej instalacji fotowoltaicznej
- wykonanie instalacji PV o mocy 26,70 kWp
- nadzór inwestorski
- inwentaryzacja powykonawcza
Projekt zakłada:
Wykonanie zadania pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci emisji pyłu, SO2, NOX, CO, CO2 oraz wytworzenie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej w ilości 30,55 MWh/rok.
Strona internetowa: www.wfosigw.lodz.pl

 

Tekst: Agnieszka Kaczyk